• Архитектура, Проектиране и Узаконяване

   АКО ВИ ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА

   АКО ВИ ПРЕДСТОИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРАКТИКА

   Ние ще ви помогнем как да:

   Подготвите строителните книжа за узаконяване на помещението.
   Сключите договор с експлоатационните дружества – Вик и енергоснабдяване.
   Придвижите строителната документация за издаване на разрешение за преустройство и разрешение на ползване.
   Как да регистрирате практиката си в РЗИ, Медицински Надзор.
   Консултации за узаконяване на рентгенова апаратура. Процедури. Документи.
   ПРОЕКТИРАНЕ на дентални и медицински центрове, рентгенови кабинети, зъботехнически лаборатории

   Проектиране и координиране на разработки по части: Архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, електро, отопление и вентилация, конструктивно становище, техническа обосновка по лъчезащита /за рентгенови кабинети/.
   Съгласуване на проектната документация и узаконяване
   - РЗИ
   - ПБ – служба за пожарна безопасност
   - Експлоатационни дружества
   - Община
   - Одобряване на проекти
   - Разрешение за строеж
   - Удостоверение за ползване
   - Комплектоване на документацията за независим строителен надзор в проектирането и строителството и ДНСК
   За рентгени и рентгенови кабинети:

   - Съгласуване и узаконяване пред Национален център по радиологична и радиационна защита и Агенция за ядрено регулиране.
   - Протоколи за монтаж и сервиз на рентгенови апарати
   - Договори за доставка, сервизно обслужване и санитарно разрешително за внос
   - Програма за осигуряване на качество при монтаж
   - Протоколи за изпитване на апаратите и заземяването им
   - Заземяване на апаратите
   - Доставка на лъчезащитни средства: яки, престилки, оловна ламарина, оловно стъкло, защитни паравани.